fbpx
skip to Main Content
+371 20 004 172 info@vpalv.com

Paziņojums par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu Cietušo aizsardzības biedrība “VPA” (turpmāk – Biedrība) informē par to, kā Biedrība apstrādā klientu un biedru personas datus. Šajā paziņojumā izmantotie termini ir definēti 2016.gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un piemērojamajā likumdošanā.

Šis paziņojums ir adresēts fiziskai personai, no kuras vai attiecībā uz kuru Biedrība ievāc vai saņem personas datus, sniedzot savus pakalpojumus vai citā veidā veicot savu darbību.

Šajā paziņojumā ar personas datiem tiek saprasta jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs identificētu.

Biedrība darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis.

Datu pārziņa kontaktinformācija

Cietušo aizsardzības biedrība “VPA”

Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011

e-pasts: info@vpalv.com

Kādus datus par Jums Biedrība apstrādā?

Biedrība vāc, glabā, izmanto, nodod un citā veidā apstrādā šādus klientu personas datu veidus:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods; atsevišķos gadījumos arī dzimšanas datums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta dati u.c.);

 • kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.);

 • dati par nodarbinātību (pašreizējais darba devējs un nodarbinātības vēsture, amats u.c.);

 • īpašu kategoriju personas datus (piemēram, veselības datus, kas apliecina diagnozi, gūto traumu, veiktos izmeklējumus, ārstēšanas metodes, ārstēšanas rezultātus, informāciju par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.

Biedrība vāc, glabā, izmanto, nodod un citā veidā apstrādā šādus biedru personas datu veidus:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods);

 • kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.);

 • dati par izglītību un darba pieredzi (iegūtā izglītība, specialitēte, pašreizējais darba devējs un nodarbinātības vēsture, amats u.c.).

Ja Biedrība apstrādās personas datus mērķiem, par kuriem neesam Jūs informējuši šajā paziņojumā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim Jūs atsevišķi.

No kurienes tiek vākti Jūsu personas dati?

Klientu dati tiek vākti no:

 • klientu sniegtās informācijas, kas nepieciešama klientu interešu pārstāvībai, pirms līguma noslēgšanas un pakalpojumu sniegšanas gaitā;

 • iestādēm, institūcijām un citām juridiskām un fiziskām personām (piemēram, tiesas, medicīnas iestādes, ārsti u.c., ievērojot klientu sniegto pilnvarojumu).

Biedru dati tiek vākti no biedru sniegtās informācijas, kas nepieciešama biedrības darbības nodrošināšanai.

Kādiem nolūkiem Biedrība apstrādā Jūsu personas datus?

Dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāko apstrādi veic tikai saskaņā ar minētajiem nolūkiem.

Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt Biedrības sniegtos pakalpojumus. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai Biedrība izpildītu ar klientu noslēgtu līgumu, sniedzot klientiem kvalitatīvu juridisko, medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, atbilstoši Biedrības darbības mērķiem, kā arī izpildītu uz Biedrību attiecināmus juridiskos pienākumus.

Biedru datu apstrāde tiek veikta biedra profesionalitātes un darbspējas novērtēšanai.

Atsevišķos gadījumos Biedrība var veikt datu apstrādi, lai nodrošinātu Biedrības un trešo personu leģitīmās intereses.

Kāds ir Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats?

Klientu datu apstrādei var būt šādi juridiskie pamati:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktais pamats: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Piemēram, Jūs rakstiski vai mutiski norādat Jūsu kontaktinformāciju saziņai ar Biedrību.

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktā noteiktais pamats: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Jūsu dati var tikt apstrādāti, lai izpildītu grāmatvedības, revīzijas un citu likumdošanas prasību ievērošanu.

 • Īpašu kategoriju personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktā noteiktā pamata: datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot, ja Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu datu subjekts nevar atcelt.

Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrāde ir pamatota ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu vai 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu (datu subjekta piekrišana), Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Biedru datu apstrādei var būt šādi juridiskie pamati:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktais pamats: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Piemēram, Jūs rakstiski vai mutiski norādat Jūsu kontaktinformāciju saziņai ar Biedrību.

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktā noteiktais pamats: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Jūsu dati var tikt apstrādāti, lai izpildītu grāmatvedības, revīzijas un citu likumdošanas prasību ievērošanu.

Kam var tikt nodoti Jūsu personas dati?

Biedrība var nodot klientu personas datus Biedrības biedriem un trešajām personām (piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām, tiesām, ārstiem, psihologiem u.tml.), lai nodrošinātu starp Biedrību un klientu noslēgtā līguma izpildi.

Biedrība var nodot biedru personas datus Biedrības klientiem, lai nodrošinātu starp Biedrību un klientu noslēgtā līguma izpildi (piemēram, biedra vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai u.tml.).

Biedrība datus var nodot Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.

Biedrība izsniegs personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

Biedrība neparedz nosūtīt personas datus saņēmējiem trešajās valstīs vai starptautiskām organizācijām. Taču datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums (piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi).

Kā tiek aizsargāti Jūsu personas dati?

Biedrība nodrošina, pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

Biedrība pieprasa saviem Biedriem, lai tiktu saglabāta klientu informācijas drošība un lai šī informācija tiktu apstrādāta, balstoties uz Biedrība instrukcijām un prasībām atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un piemērojamajai likumdošanai. Šīs trešās puses ir pilnvarotas izmantot klientu personas datus tikai noteiktiem mērķiem, kas atbilst Biedrībai sniedzamajiem pakalpojumiem.

Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiks glabāti?

Biedrība glabā fizisko personu datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu. Ilgāks datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Personas dati, kas ir saistīti ar līgumiem un/vai transakcijām, veido Biedrības grāmatvedības un saimnieciskās darbības pārskatu daļu un tiks glabāti vismaz 10 gadus pēc pārskata gada beigām. Glabāšanas periods var būt ilgāks, ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama citu piemērojamo likumu ievērošanai vai ja apstrāde ir nepieciešama citu prasību ievērošanai saistībā ar Biedrības pamatdarbību (piemēram, prasības realizēšanai vai apstrīdēšanai). Tiklīdz glabāšanas periods beigsies, Biedrība izdzēsīs Jūsu personas datus vai tos anonimizēs.

Biedrība patur sev tiesības dzēst atsevišķu personas datus saturošu informāciju pirms noteiktā termiņa, ja to neaizliedz piemērojamie normatīvie akti.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu un piemērojamo likumdošanu Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem:

 • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;

 • pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, precizēšanu (mums var būt nepieciešams pārbaudīt Jūsu sniegto datu pareizību);

 • pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu (mums ne vienmēr ir pienākums dzēst Jūsu datus pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, ja personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu), par ko Biedrība Jūs informēs, atbildot uz Jūsu pieprasījumu).

 • Noteiktos apstākļos Jums var būt arī tiesības uz datu pārnesamību, pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat realizēt savas tiesības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu piemērojamo likumu prasībām.

Jūsu tiesību realizācijai lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@vpalv.com. Mums var būt nepieciešams pieprasīt no Jums noteiktu informāciju vai dokumentus, lai palīdzētu mums apstiprināt Jūsu identitāti, sazinoties ar jums attiecībā uz Jūsu privātuma tiesībām. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati netiek atklāti nevienai personai, kura neesat Jūs vai kurai nav tiesību saņemt Jūsu personas datus.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības par Biedrības veikto personas datu apstrādi iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Jūsu dzīvesvietas valstī. Latvijā uzraudzības iestādes funkciju veic Datu valsts inspekcija.

Biedrība rūpēsies, lai nodrošinātu atbilstošu drošības pasākumu veikšanu Jūsu privātuma tiesību aizsargāšanai.

Turpmāk Biedrība ziņos par jebkādām būtiskām izmaiņām šajā paziņojumā Biedrības mājaslapā un, kad nepieciešams, paziņos Jums par šīm izmaiņām pa e-pastu vai pastu.

Back To Top